Latest update 2021-12-05
MTh Theater Solutions
Doorbraak 4 100.JPG
Lakei_en_prinses.jpg
2003,_CATS,_III.JPG
de_lelies_neem_ik_mee.jpg
Doorbraak 2 100.JPG
MaartenProfiel(100).JPG
blik-2.jpg
Hoofd Menu
HomePage
Informatie
Activiteiten
Projecten
Contact
Gastenboek
Site Map
Zoeken
Login

 
HomePage arrow Informatie arrow Algemeen arrow Informatie van de belasting dienst
Ben je op zoek naar een regisseur?
Neem dan contact op met Maarten Thijssen en Elize Jorritsma.
Zij hebben een netwerk van vrienden en bekenden,
daaronder zijn vele regisseurs voor zowel amateurproducties als voor het profesionele werk.
( )
 
Informatie van de belasting dienst

De volgende informatie is overgenomen van de site van de Belastingdienst. ( http://www.belastingdienst.nl )

freelance werkzaamheden

Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u resultaat uit overige werkzaamheden. Bij de Belastingdienst bent u dan bekend als 'resultaatgenieter'. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt in verband met de werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U heeft geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. Voor uw fiscale plichten hoeft u geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit de overige werkzaamheden. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank of giro. Ook een door u gemaakte berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel behoort hiertoe.

U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt. Dit wordt ook wel de opting-in-regeling genoemd. Kiezen u en uw opdrachtgever voor dit systeem, dan moet u dit in een gezamenlijke verklaring aan de Belastingdienst melden voordat u met de werkzaamheden begint. U kunt dan de gemaakte kosten voor deze werkzaamheden niet aftrekken. Wel kan de opdrachtgever bepaalde vergoedingen onbelast aan u verstrekken, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor de aanschaf van een computer. U kunt per taak of opdracht kiezen of u de opting-in-regeling wilt toepassen of niet.

Let op!
Als u kiest voor de opting-in-regeling, heeft dit alleen gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting. U wordt niet als 'gewone' werknemer beschouwd. Dit betekent dat uw werkgever voor u geen premies werknemersverzekeringen inhoudt. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden. En u komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen, zoals het ontslagrecht.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een dienstbetrekking heeft, of u ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De Belastingdienst geeft daarom op uw verzoek een 'Verklaring arbeidsrelatie' af. Met deze verklaring kunt u vooraf zekerheid krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat u uw werkzaamheden verricht voor rekening en risico van uw vennootschap. Samengevat kan deze verklaring op basis van 4 situaties worden afgegeven:

  • winst uit onderneming:
  • inkomsten uit dienstbetrekking;
  • resultaat uit overige werkzaamheden:
  • werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (grootaandeelhouder).

Als in de verklaring staat dat u 'winst uit onderneming' heeft of dat uw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. U bent dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld.
  • De werkzaamheden worden binnen de geldigheidsduur van de verklaring verricht.
  • Uw opdrachtgever stelt uw identiteit vast en bewaart kopieën van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en van uw 'Verklaring arbeidsrelatie' bij zijn administratie.

Als in de verklaring staat dat u 'resultaat uit overige werkzaamheden' of 'loon' heeft, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Uw opdrachtgever moet dan toch zelf gaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan hij loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden en afdragen. De verklaring 'werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' geldt niet voor het loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van uw vennootschap zelf. Daarover moet uw vennootschap loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. In sommige gevallen is de directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen. Meer informatie daarover vindt u in het site-onderdeel Bijzondere arbeidsrelaties van het 'Handboek loonheffingen'.

Een 'Verklaring arbeidsrelatie' is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als u vóór 1 november bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft u voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever te geven. Als u na 1 november met een opdracht bent begonnen, moet u in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever geven.

U kunt dit formulier downloaden.

Let op!
Heeft u wel inkomsten uit uw activiteiten, maar bent u niet in loondienst en beschouwt de Belastingdienst u niet als ondernemer? Dan zijn deze inkomsten voor de inkomstenbelasting 'resultaat uit overige werkzaamheden' en geen 'winst uit onderneming'. U kunt in dit geval dus geen gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving.

Wanneer ben je vrijwilliger?

U kunt vrijwilliger zijn als u werkzaamheden verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of sportstichting. U bent geen vrijwilliger als u de werkzaamheden voor uw beroep doet of als u in dienst bent bij de organisatie. U bent ook geen vrijwilliger als u werkt voor een (sport)organisatie in de vorm van een bv of nv.
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding die u ontvangt, niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. De vergoeding heeft meestal het karakter van een kostenvergoeding.

Voorbeeld 1
U werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging en u ontvangt daarvoor € 18 per week. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet.

Voorbeeld 2
U verricht 15 uur per week kantinewerkzaamheden bij een sportvereniging en u ontvangt daarvoor € 30 per week. In deze situatie bent u vrijwilliger, omdat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet.

Let op!
U kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als u optreedt samen met een amateurgezelschap zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Uw gezelschap kan u hierover meer vertellen.

Welke vergoeding mag je belastingvrij ontvangen?

Vergoeding niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding voor de werkelijke kosten. U krijgt bijvoorbeeld een hogere vergoeding of ook een vergoeding voor de werkzaamheden zelf. Als de totale vergoeding niet meer bedraagt dan € 150 per maand en ook niet meer bedraagt dan € 1.500 per jaar (bedragen 2006), is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft uw vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst.

Vergoeding meer dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding voor de werkelijke kosten en ook meer dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar (bedragen 2006). In dat geval kan de vergoeding (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting.

Geen loonbelasting
De organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet, hoeft geen loonbelasting in te houden als uw vergoeding wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit kan de organisatie doen op het formulier 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde'. In uw aangifte inkomstenbelasting moet u de totale vergoeding opgeven als 'opbrengsten uit overige werkzaamheden' en mag u de kosten die u heeft gemaakt, aftrekken. Daarbij moet u wel rekening houden met aftrekbeperkingen. Voor reiskosten met eigen vervoer geldt bijvoorbeeld een maximale aftrek van € 0,19 per kilometer (bedrag 2006).

 
Vorige   Volgende